Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji osoby uprawnionej - lekarza

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji pracownika BCU

Zgłoszenie uczestnictwa online w konferencji osoby uprawnionej 

Klauzula informacyjna

1.Administratorem danych osobowych jest Elżbieta Kąpała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ELKKAP Elżbieta Kąpała” ul. Młynowa 38 lok. 4/2, 15-404 Białystok, NIP 6692445335.

2.W sprawach ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt na adres administratora podany wyżej;

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych :

a) nawiązanie kontaktu będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

b) analityczne, to jest : dobór usług dla potrzeb naszych klientów, ogólna optymalizacja naszych produktów, optymalizacja procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analiza podaży i popytu, będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

c) przedstawienia Ci na podstawie Twojej zgody informacji handlowych - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów świadczą usługi na rzecz Administratora.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat co do celów określonych w pkt. 3 lit. a i b, lub do momentu odwołania zgód, o których mowa w pkt. 2 lit. c.

6. Posiadasz prawo żądania od Administratora : dostępu do danych osobowych, b) prawo do ich sprostowania, c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wówczas Administrator przestanie je przetwarzać, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstawy do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, e) prawo do przenoszenia danych, f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane przetwarzane były na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu, przygotowania oferty marketingowej/handlowej.

9. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym automatycznemu profilowaniu. Nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.